Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №1 (part 4) in 2015

Medical sciences
Achkasov E.E., Achkasov E.E., Negrebov M.G., Ba M.R., Aleksandrov L.V., Aleksandrov L.V.
555-560
561-564
565-567
568-571
572-579
580-583
584-587
Popkov A.V., Popkov D.A., Tverdokhlebov S.I., Ignatov V.P.
588-593
594-600
601-605
Biological sciences
606-610
611-615
616-620
621-634
635-638
639-640
Buyankina R.G., Sokolovskaya M.V., Popova O.M., Taptygina E.V., Baginsky A.L.
641-643
644-647
Kadyrov A.S., Kabikenov S.Z., Zharkenov N.B., Nurmaganbet N.S.
648-650
Krokhalev A.V., Kharlamov V.O., Tupicin М.А., Prikhodkov К.V., Avdeuk О.А., Savkin А.N., Kuzmin S.V., Lysak V.I.
651-654
Pershin G.D., Golyak S.A., Domojirov D.V., Karaylov N.G., Pshenichnaya E.G., Ulyakov M.S., Ishtakbaev R.F., Domnin V.Y., Pivovarova K.A., Lobastov A.P.
655-658
659-663
Bezrukova T.L., Shanin I.I., Zhabina A.I.
664-666
Bisenova R.A., Kulakayeva I.В., Smagulova Z.B.
667-672
673-678
679-683
684-686
Danilova O.A., Zhunisbekova Z.A., Оrdabev N.O., Esipov V.V., Danilov I.A., Кerimbekov М.А.
687-691
Pak D.Y., Ponomaryova M.V., Pogrebitskaya M.V., Аlpysbayeva N.А.
692-696
697-700
701-704
705-707
708-711
712-715
,
716-716
,
716-716
717-717
717-718
718-718