Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №2 in 2016

Chemistry
9-15
Deyneka L.А., Blinova I.P., Kulchenko Y.I., Ozer P.S., Saenko I.I., Deyneka V.I.
16-20
Ivankina O.M., Butov G.M., Burmistrov V.V., Kryukova D.A., Pitushkin D.A., Perevalova E.A.
21-24
25-27
28-31
32-38
39-43
44-47
48-52
53-56
Perevalova E.A., Butov G.M., Ivankina O.M., Кiba А.А.
57-60
61-64
Sarymzakova R.K., Dzhamanbaev Z.A., Abdourashitova Y.A., Syleymanova S.S., Sarymzakova B.K.
65-69
Uazhanova R.U., Ospanov A., Kazbekova A.
70-75
76-79
Agricultural sciences
Vlasenko N.G., Теplyakova О.I., Khalikov M.S., Khalikov S.S.
80-84
85-88
Мusaev F.А., Zakharova О.А.
89-97
98-102
Semenyutina A.V., Kostyukov S.M., Kaschenko E.V.
103-109
110-114
115-119
Kholmurodov E.A., Kholmurodov E.A., Abzalov А.А., Abzalov А.А., Kamilov S.G., Kamilov S.G., Nuraliev K.K., Nuraliev K.K., Abzalova N.A., Abzalova N.A.
120-125
126-130
Earth sciences
Aksenov S.G., Elizarev A.N., Manyakova G.M., Gabdulkhakov R.R., Kiyashko L.Y., Akshentsev V.V.
131-136
137-141
Belozertseva I.A., Belozertseva I.A., Ekimovskaya O.A., Enkhtayvan D.
142-147
148-153
154-158
Kiyashko I.Y., Kiyashko L.Y., Elizarev A.N., Manyakova G.M., Gabdulkhakov R.R., Martynova O.G.
159-163
164-169
170-176
Sintsov I.A., Kovalev I.A., Evdokimova A.S., Fakhrtdinova G.M.
177-181
182-186
187-192
193-197