Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №3 in 2017

Chemistry
7-13
Kanaev A.T., Baymyrzaev K.M., Semenchenko G.V., Kanayeva Z.K., Sovetova N.Zh., Tokpaev K.M., Shemsheeva Zh.B., Umirbekova Zh.T., Amanbaeva U.I.
14-19
Krishtop V.V., Pakhrova O.A., Kustov A.V., Khudyaeva I.S., Belykh D.V., Makarov V.V., Kruchin S.O., Berezin D.B.
20-29
30-34
35-39
Agricultural sciences
40-45
46-50
51-55
56-61
62-66
Earth sciences
67-74
75-79
80-84
85-91
92-96
97-101
102-111
112-116
117-121
122-127
128-132
133-137